Regulamin Halowej Piłki Nożnej w sezonie 2009/2010

1. Organizatorem rozgrywek Halowej Piłki Nożnej jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży.

2. Mecze rozgrywane będą w hali sportowej przy Miejskim Gimnazjum w Chodzieży w  niedziele od godziny 10.00.
 
3. Prawo udziału w rozgrywkach mają reprezentacje zakładów pracy, osiedli mieszkaniowych, instytucji i  grup koleżeńskich.

4. Każdy zespół może składać się z 15 zawodników. Do każdego  meczu drużyna może zgłosić pełen skład (wpis do protokółu - nazwisko, imię  i numer zawodnika). Drużyna rozpoczyna mecz w składzie 5 zawodników (4 w polu + bramkarz). Minimalna liczba zawodników, aby mecz był rozpoczęty i kontynuowany  to 3 w polu + bramkarz.

W turnieju mogą brać udział zawodnicy "zrzeszeni".
Po każdym meczu kapitanowie drużyn mają obowiązek podpisania sprawozdania z zawodów przy stoliku sędziowskim.

5. Drużyny biorące udział w rozgrywkach obowiązują jednolite stroje i ponumerowane koszulki najlepiej od 1 do 15. Zawodnicy występują w turnieju ze stałym numerem. Brak numerów  na  koszulkach powoduje sankcje:

  • niedopuszczenie do gry drużyny i przyznanie walkoweru 3:0 na korzyść drużyny przeciwnej
  • przyznanie obopólnego walkoweru 3:0 i 0:3 

6. Czas gry 2  x 10   minut ( przerwa 2 minuty ).

7. Rozgrywki prowadzić będą sędziowie WS w Pile.

8. Przepisy gry - najważniejsze punkty:

  • Bramkarz wznawia grę z rzutu od bramki ręką i może zagrać piłkę również na połowę przeciwnika.
  • Zmiany zawodników odbywają się tylko na wysokości ławeczki  dla zawodników rezerwowych po tej stronie boiska na której gra aktualnie drużyna.
  • Rzut karny wykonywany będzie z odległości 7 m do bramki.
  • Rzut z autu wykonujemy nogą ustawiając piłkę na linii bocznej lub poza nią.
  • Zakaz gry "wślizgiem" - tzw.  „wślizg” blokujący jest dozwolony.
  • Odległość zawodników drużyny przeciwnej podczas wykonywania rzutu wolnego, rożnego i rzutu z autu wynosi 5 m.
  • Czas wznowienia gry: 4 sekundy.

9. Sędziowie stosować będą kary - w postaci żółtej i czerwonej kartki.

Zawodnik ukarany żółtą kartką opuszcza pole gry na 2 minuty. Jeżeli w tym czasie jego drużyna straci bramkę, następuje uzupełnienie składu drużyny przed upływem 2. minut. 

Druga żółta kartka przyznana jednemu zawodnikowi w ciągu jednego meczu jest jednoznaczna z wykluczeniem z meczu i nie ponosi za sobą konsekwencji czerwonej kartki w dalszych meczach. 

Zawodnik ukarany czerwoną kartką jest wykluczony z dalszej części spotkania, a jego drużyna gra przez 2. minuty w osłabieniu. Po 2. minutach skład drużyny uzupełnia inny zawodnik.

Zawodnik ten obligatoryjnie nie może wziąć udziału w następnym meczu. W zależności od rodzaju przewinienia, sędziowie mogą ukarać zawodnika zakazem gry w kilku meczach lub nawet wykluczyć z turnieju.

10. Sposób rozegrania turnieju:

Turniej rozegrany zostanie systemem „ każdy z każdym” w jednej grupie.
Drużyny, które zajmą miejsca 1 - 4, rozegrają fazę play - off wg klucza:
pierwsza  z czwartą i druga z trzecią. Przegrani z tych meczów zagrają mecz o III miejsce w turnieju ,  wygrani mecz finałowy o I miejsce.
W razie remisu o wyniku meczu w fazie play - off decyduje dogrywka 1 x 5 min, a w dalszej kolejności rzuty z punktu karnego.  Takie same zasady obowiązują w meczach o I i III miejsce turnieju.

11. Zawodnik, który rozegrał przynajmniej jeden mecz w danej drużynie, nie może reprezentować w turnieju innej drużyny.

12. Drużyna, która dwa razy w ciągu całego turnieju nie stawiła się do rozegrania meczu, zostaje wycofana z rozgrywek.  Jeżeli do tego czasu drużyna ta nie rozegrała 50 % przewidzianych meczy, anuluje się wyniki dotychczas rozegranych meczy z udziałem tej drużyny. W innym przypadku drużyny, które nie rozegrały jeszcze meczy z wycofaną drużyną otrzymują punkty walkowerem (3:0 i 3 pkt.). Wycofanej z rozgrywek drużynie nie przysługuje zwrot wpisowego.

13. Drużyny biorące udział w rozgrywkach za zwycięstwo otrzymują 3 pkt, za remis 1 pkt. W przypadku niestawienia się jednej z drużyn do rozegrania meczu, przeciwnik otrzymuje punkty walkowerem (3 : 0 i 3 pkt.). Niestawienie się dwóch drużyn powoduje obopólny walkower.

14. Przed ostatnią kolejką rozgrywek, drogą głosowania - przedstawiciele z każdej drużyny wytypują najlepszego zawodnika i bramkarza turnieju. 

15. Organizator w trakcie rozgrywek zapewnia opiekę medyczną.

16. Organizator nie ubezpiecza  zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

17. Harmonogram gier podany będzie przed rozpoczęciem rozgrywek i wywieszony w gablocie holu pływalni oraz opublikowany na stronie internetowej www.mosir-chodzież.pl

Drużynom nie przysługuje prawo zmian terminów rozgrywek.

18. Protesty związane z przebiegiem rozgrywek  można składać na piśmie po uprzednim wpłaceniu wadium w wysokości 100,00  w ciągu 24 godzin po zakończeniu meczu - na adres organizatora tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Staszica 12 Chodzież tel. 28-20-249

19. Wszystkich uczestników turnieju na czas trwania rozgrywek obowiązuje regulamin porządkowy Hali Sportowej przy Miejskim Gimnazjum w Chodzieży.

Ze szczególnym uwzględnieniem zapisu o nie spożywaniu  na terenie obiektu alkoholu !

20. W przypadku jakichkolwiek zniszczeń  wynajmowanych pomieszczeń i urządzeń na hali sportowej, winni zobowiązani są do pokrycia wszystkich wyrządzonych szkód. Wszelkie objawy wandalizmu zgłaszane będą na Policję a niezdyscyplinowane  zespoły bezwarunkowo wykluczone z dalszych rozgrywek.

21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

22. Wyniki i zdjęcia z turnieju publikowane będą na stronie internetowej MOSiR, w gablocie na pływalni DELFIN w Chodzieży, oraz w prasie i telewizji lokalnej.

23. Patronat medialny nad Piłkarską Ligą Halową sprawować będą; Nasz Tygodnik Chodzieski, Tygodnik Nowy i TV Antserwis.