Oferty i Przetargi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

OGŁOSZENIE  dnia 17 maja 2016 roku

O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU  UŻYTKOWEGO „PATIO” W PŁYWALNI „DELFIN” W CHODZIEZY.
                    
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży,  ul. Staszica 12 , zwany dalej „MOSiR Chodzież” ogłasza konkurs ofertowy na najem lokalu użytkowego w budynku Pływalni „Delfin” przy  ul. Staszica 12 w Chodzieży stanowiącym mienie komunalne Gminy Miejskiej w Chodzieży.

•    przedmiotem konkursu jest  najem lokalu „PATIO” powierzchnia użytkowa  
•    51,96 m2,
•    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej : P01H/00028625
•    oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości : 2621
•    lokal nie posiada odrębnej księgi wieczystej,
•    lokal wyposażony jest w instalację elektryczną,  centralne ogrzewanie.
•    lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową oraz inne cele określone w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Chodzieży odnośnie wynajmów.
•    umowa najmu zostanie zawarta okres 3 lat.
•    Czynsz płatny z góry w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury na konto MOSiR Chodzież.
•    ustalony czynsz będzie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży Nr 25/2016 z dnia 24 marca 2016 roku do stawek doliczany jest podatek VAT,  lub zgodnie ofertą w przypadku wyższych stawek.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest.
     a) złożenie oferty  w zamkniętej kopercie

2. Oferty na najem lokalu użytkowego administrowanego przez MOSiR Chodzież można składać w siedzibie przy ul. Staszica 12
3. W celu zapoznania się ze stanem technicznym pomieszczeń należy zgłaszać się do MOSiR Chodzież ul. Staszica 12 tel 67 282-02-49.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Małgorzata Sobczyk.

Termin składania ofert upływa w dniu  1 czerwca 2016 roku o godzinie 12.00

4. Oferty złożone  po terminie nie będą  rozpatrywane.
5. Ogłoszenie o konkursie wywieszono na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w Chodzieży, tablicy ogłoszeń w holu pływalni „Delfin” i stronie internetowej MOSiR Chodzież  www.mosir-chodziez.pl
6. Dyrektor MOSiR zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części.

 ______________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE z  dnia 17 maja 2016 roku

O  KONKURSIE  OFERT NA  DZIERŻAWĘ  TERENÓW  PRZY  PŁYWALNI " DELFIN ” W  CHODZIEŻY.

                   
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży,  ul. Staszica 12 , zwany dalej „MOSiR Chodzież” ogłasza konkurs ofertowy na dzierżawę terenów przy Pływalni „Delfin” przy  ul. Staszica 12 w Chodzieży stanowiącym mienie komunalne Gminy Miejskiej w Chodzieży.

•    przedmiotem konkursu są tereny przy pływalni DELFIN powierzchnia użytkowa  200 m2,
•    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej : P01H/00018842/9, oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości : 2624.
•    Tereny mogą być przeznaczone na działalność handlową – małą gastronomię.
•    umowa dzierżawy zostanie zawarta okres 3 lat.
•    Czynsz płatny z góry w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury na konto MOSiR Chodzież.
•    Czynsz ustalony będzie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży Nr 25/2016 z dnia 24 marca 2016 roku do stawek doliczany jest podatek VAT lub zgodnie ofertą w przypadku wyższych stawek.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest.
     a) złożenie oferty  w zamkniętej kopercie

2. Oferty na najem lokalu użytkowego administrowanego przez MOSiR Chodzież można składać w siedzibie przy ul. Staszica 12
3. W celu zapoznania się ze stanem technicznym terenów należy zgłaszać się do MOSiR Chodzież ul. Staszica 12 tel 67 282-02-49.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Małgorzata Sobczyk.

Termin składania ofert upływa w dniu  1 czerwca 2016 roku o godzinie 12.00

4. Oferty złożone  po terminie nie będą  rozpatrywane.
5. Ogłoszenie o konkursie wywieszono na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w Chodzieży, tablicy ogłoszeń w holu pływalni „Delfin” i stronie internetowej MOSiR Chodzież  www.mosir-chodziez.pl
6. Dyrektor MOSiR zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części.

 ______________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE  dnia 17 maja 2016 roku

O  KONKURSIE  OFERT NA  DZIERŻAWĘ  TARASU  PRZY  PŁYWALNI  "DELFIN ” W  CHODZIEŻY.
                    
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży,  ul. Staszica 12 , zwany dalej „MOSiR Chodzież” ogłasza konkurs ofertowy na dzierżawę tarasu przy Pływalni „Delfin” przy  ul. Staszica 12 w Chodzieży stanowiącym mienie komunalne Gminy Miejskiej w Chodzieży.

•    przedmiotem konkursu jest dzierżawa tarasu przy pływalni DELFIN powierzchnia użytkowa  659,13 m2,
•    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej : P01/00004324/1, P01H/00028625/5
•    oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości : 2619/1, 2620/1, 2621.
•    Taras może być przeznaczony na działalność handlową – małą gastronomię.
•    umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat.
•    Czynsz płatny z góry w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury na konto MOSiR Chodzież.
•    ustalony czynsz będzie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży Nr 25/2016 z dnia 24 marca 2016 roku do stawek doliczany jest podatek VAT lub zgodnie ofertą w przypadku wyższych stawek.


1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest.
     a) złożenie oferty  w zamkniętej kopercie

2. Oferty na dzierżawę tarasu  administrowanego przez MOSiR Chodzież można składać w siedzibie MOSiR przy ul. Staszica 12
3.  W celu zapoznania się ze stanem technicznym tarasu należy zgłaszać się do MOSiR Chodzież ul. Staszica 12 tel. 67 282-02-49.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Małgorzata Sobczyk.

Termin składania ofert upływa w dniu  1 czerwca 2016 roku o godzinie 12.00

4.   Oferty złożone  po terminie nie będą  rozpatrywane.
5.    Ogłoszenie o konkursie wywieszono na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w Chodzieży, tablicy ogłoszeń w holu pływalni „Delfin” i stronie internetowej MOSiR Chodzież  www.mosir-chodziez.pl
6.    Dyrektor MOSiR zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w całości lub w części.

 

 

 

__________________________________________________________________________________

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE HANDLOWE

oznaczenie nieruchomości wedługKsięgi wieczystej

P01/00004324/1     P01H/00028625/5

oznaczenie nieruchomości wedługkatastru nieruchomości

2619/1, 2620/1, 2621.

Powierzchnia nieruchomości m ²

659,13 m ²

Opis nieruchomości

Taras przy pływalni „Delfin”

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

US teren rekreacji i sportu

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży

Nie dotyczy

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Wysokość  opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży Nr 25/2016 z dnia 24 marca 2016 r.

Do stawek doliczany jest podatek VAT

1,00 zł za 1 m² + podatek VAT w przypadku dzierżawy całości

3,00 zł za 1 m² + podatek VAT w przypadku dzierżawy ½ do ¼ powierzchni tarasu

10,00 zł za 1 m² + podatek VAT  w przypadku dzierżawy  mniejszej niż  ¼ część powierzchni tarasu

Termin wnoszenia opłat

Opłata miesięczna
Opłata w terminie 14 dni od daty wystawienia Faktury VAT

Informacja o przeznaczeniu do oddania użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w dzierżawę na cele handlowe- małą gastronomię

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

 

Pouczenie Art. 34. Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem  atr.216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież,  14 kwietnia 2016 r.

 _______________________________________________________________________

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE HANDLOWE

oznaczenie nieruchomości wedługKsięgi wieczystej

P01H/00018842/9

oznaczenie nieruchomości według

katastru nieruchomości

2624

Powierzchnia nieruchomości m ²

200 m ²

Opis nieruchomości

tereny przy pływalni „Delfin”

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

US teren rekreacji i sportu

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży

Nie dotyczy

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Wysokość  opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży Nr 25/2016 z dnia 24 marca 2016 r.

Do stawek doliczany jest podatek VAT

1,00 zł za 1 m² + podatek VAT                              

Termin wnoszenia opłat

Opłata miesięczna

Opłata w terminie 14 dni od daty wystawienia Faktury VAT

Informacja o przeznaczeniu do oddania użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w dzierżawę na cele prowadzenia działalności gospodarczej

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

 

Pouczenie Art. 34. Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem  atr.216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież,  14 kwietnia 2016 r.

 

 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

oznaczenie nieruchomości według
księgi wieczystej
 P01H/00028625
oznaczenie nieruchomości według       katastru nieruchomości 2621
 powierzchnia nieruchomości m2 52,7 m2
 opis nieruchomościPomieszczenie w budynku pływalni ,, Delfin” l. Staszica 12 64-800 Chodzież
 przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
 Teren sportu 8.5.2. US
cena  nieruchomości Nie dotyczy 
informacje o przeznaczeniu do sprzedaży Nie dotyczy 
termin zagospodarowania nieruchomości Nie dotyczy 
wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
  Nie dotyczy 
 termin wnoszenia opłat opłata miesięczna        
płatna w terminie 14 dni          
od daty wystawienia faktury VAT  
 informacja o przeznaczeniu do oddania użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem  lub dzierżawę   
 oddanie w dzierżawę na cele        
handlowe ,małą gastronomię, biurowe, usługowe
 termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  eruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1  pkt 2   
 Nie dotyczy
  
 Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami
1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem  art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
 Nie dotyczy Nie dotyczy
 Nie dotyczy 
 Chodzież 14 kwietnia 2016 r.

Rozbudowa trybun wraz z pomieszczeniem socjalnym.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie działek o nr geodezyjnych: 2619 1, 2620 1, 2621 położonych w Chodzieży przy ul. Staszica. Projekt zakłada budowę budynku jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego krytego dachem płaskim, wykonanego w technologii tradycyjnej murowanej z elementami prefabrykowanymi. Konstrukcja dachu w części tarasu widokowego - masywna, żelbetowa natomiast w drugiej części jednospadowa pokryta dachem papowym. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodę, kanalizację oraz centralne ogrzewanie z cieplika miejskiego.

Dokumentacja (format ZIP)
Projekt budowlany, Projekt zamienny, Opinia geologiczna,
Przedmiar BE, BS i inwestorski,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.