Oferty i Przetargi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

OGŁOSZENIE

z dnia 31 sierpnia 2018 roku

               O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU  UŻYTKOWEGO

               W BUDYNKU PŁYWALNI DELFIN W CHODZIEŻY.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży,  ul. Staszica 12, zwany dalej „MOSiR w Chodzieży” ogłasza konkurs ofertowy na najem lokalu użytkowego w budynku mieszczącym się w budynku Pływalni Delfin przy      ul. Staszica 12 w Chodzieży, stanowiącym mienie komunalne Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

·       przedmiotem konkursu jest  najem pomieszczeń gastronomicznych o powierzchni 145,71 m2 oraz pomieszczeń piwnicznych o powierzchni 47,05 m2 ,

·       oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: KW PO1/00004324/1, PO1H/00028625/5

·       oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości: 2619/1, 2620/1, 2621,

·       lokal nie posiada odrębnej księgi wieczystej,

·       lokal wyposażony jest w instalację CO, elektryczną, gazową, wodę i kanalizację

·       lokal wydzierżawia się na cele gastronomiczne, magazynowe lub gospodarcze,

·       umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lat,

·       Czynsz płatny jest z góry, w ciągu 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto numer Bank Zachodni WBK S.A. 60 1090 1317 0000 0000 3100 0182,

·       Cena minimalna, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.16.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r. Pkt 1 f, h  oraz pkt 2.  Do ustalonego czynszu  doliczany jest podatek VAT.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

a)      złożenie oferty  w zamkniętej kopercie

2.  Oferty na najem lokalu użytkowego administrowanego przez MOSiR Chodzież należy składać w siedzibie przy ul. Staszica 12 w Chodzieży.

3.  W celu zapoznania się ze stanem technicznym pomieszczeń należy zgłaszać się  w dniach 25 i 26 września 2018 r. w godzinach od 12.00 do 15.00 - MOSiR w Chodzieży ul. Staszica 12 tel. 67 282-02-49

      Osobą upoważnioną do kontaktów jest Małgorzata Sobczyk.

Termin składania ofert upływa w dniu 11 października  2018 roku o godzinie 12.00

4.    Oferty złożone  po terminie nie będą  rozpatrywane.

5.    Ogłoszenie o konkursie wywieszono na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w Chodzieży, tablicy ogłoszeń w holu pływalni „Delfin” i stronie internetowej MOSiR w Chodzieży  www.mosir-chodziez.pl

6.     Dyrektor MOSiR zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE

 z dnia 31 sierpnia 2018 roku

O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU  UŻYTKOWEGO

W BUDYNKU PŁYWALNI DELFIN W CHODZIEŻY.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży,  ul. Staszica 12, zwany dalej „MOSiR w Chodzieży” ogłasza konkurs ofertowy na najem lokalu użytkowego w budynku mieszczącym się w budynku Pływalni Delfin przy   ul. Staszica 12 w Chodzieży, stanowiącym mienie komunalne Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

 

·       przedmiotem konkursu jest  najem pomieszczeń piwnicznych o powierzchni 18,21 m2

·       oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: KW PO1/00004324/1, PO1H/00028625/5

·       oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości: 2619/1, 2620/1, 2621,

·       lokal nie posiada odrębnej księgi wieczystej,

·       lokal wyposażony jest w instalację  elektryczną,

·       lokal wydzierżawia się na cele magazynowe lub gospodarcze,

·       umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lat,

·       Czynsz płatny jest z góry, w ciągu 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto numer Bank Zachodni WBK S.A. 60 1090 1317 0000 0000 3100 0182,

·       Cena minimalna, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.16.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r. Pkt g.  Do ustalonego czynszu  doliczany jest podatek VAT.

 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

a)      złożenie oferty  w zamkniętej kopercie

2. Oferty na najem lokalu użytkowego administrowanego przez MOSiR Chodzież należy składać w siedzibie przy ul. Staszica 12 w Chodzieży.

3.  W celu zapoznania się ze stanem technicznym pomieszczeń należy zgłaszać się  w dniach 25 i 26 września 2018 r. w godzinach od 12.00 do 15.00 - MOSiR w Chodzieży ul. Staszica 12 tel. 67 282-02-49

      Osobą upoważnioną do kontaktów jest Małgorzata Sobczyk.

Termin składania ofert upływa w dniu 11 października  2018 roku o godzinie 12.00

4.   Oferty złożone  po terminie nie będą  rozpatrywane.

5.      Ogłoszenie o konkursie wywieszono na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w Chodzieży, tablicy ogłoszeń w holu pływalni „Delfin” i stronie internetowej MOSiR w Chodzieży  www.mosir-chodziez.pl

6.      Dyrektor MOSiR zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części.